خدا مرا گیج کرده است

مسلمانی هستم معتقد

 امروز از یک سایت استخاره کردم نتیجه بسیار بد شد

از سایت دیگر استخاره کردم نتیجه آمد که انشالله خیر است و انجام بده

آخر من چه کنم ظاهرا استخاره هم دروغی بیش نیست

خدا  مرا گیج کرده است