>
 

 
 

အန္တီစု

heartheartdevil  ေ၀ျဖဳိးဦး + စုလဲ႔ေမ  တုိ႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ.................................yes