.


پروپگاندا ، دروغ و پشت هم اندازی جمهوری اوباش اسلامی  چنین وانمود کرده که مذاکرات این دفعه خیلی خوشگل و خوب خواهد بود . اما در واقعیت ما ایرانیان بهتر میدانیم که  این اوباش  سالهاست همه غربیان را با بازی های موش و گربه سرگرم کردند تا به بمب اتم برسند. این اوباش اسلامی آنچنان همه غربیان را اسکل کردند که داد نتانیاهو هم را در آوردند ! همه میدانیم که توافقی حاصل نمیشود . به طور ساده جمهوری اوباش اسلامی ایران بمب اتم میخواهد و غرب آنرا نمیخواهد .

منتظر باشید که ببینید که کارترین اشتون بی هیچ دست آوردی به خانه باز میگردد تا سرانجام بفهمد که در ایران پالان خر است که عوض میشود و خود خر همیشه در راس طویله مشغول جفتک پرانی است .